2A3-TII

TII 系列: 定位于全面超越,不仅超越市面上一直在模仿的同类产品,更要完成对自我的超越。


2A3-TII
直热式阴极中功率双三极管用于A1、AB1类放大。


灯丝加热
Uf ………………………… 2.5 V                                       
If…………………………2.5 A
静态参数
Ua………………………… 300 V
-Ug………………………… 45 V
Ia………………………… 60 mA
Gm………………………… 5.25 mA/V
ri………………………… 0.8 kΩ
μ………………………… 4.2
Pout…………………………3.5 W
极限额定值

阳极电压…………………………300 V
阳极耗散功率…………………………15 W
栅极电阻
自偏压时…………………………0.5 MΩ
固定偏压时…………………………0.05 MΩ
极间电容
输入电容………………………… 7.5 PF
输出电容…………………………16.5 PF
跨路电容…………………………5.5 PF
 
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大(固定偏压)

Ua………………… 250 V
-Ug……………………45 V
RL……………………2.5 kΩ
Ia(0)…………………60 mA
Gm……………………5.25 Ma/V
ri……………………0.8 Kω
μ……………………4.2
Pout……………………3.5 W
Dtot……………………5 %

推挽AB1类放大
固定偏压自偏压
Ua……………300   300 V
-Ug……………62  Rk=780Ω V
RL……………3     5 kΩ
üg(pk)………87   110 V
Ia(0)…………80   80 mA
Ia(max.sig)…140  100 mA
Pout……………15   10 W
Dtot……………2.5  5 %